วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลดงสิงห์

วิสัยทัศน์
“ดงสิงห์เป็นเมืองน่าอยู่     เชิดชูคุณธรรม  เกษตรกรรมก้าวหน้า   พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น”

พันธกิจ

         1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  การผังเมืองรวม  และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
2)
ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
3)
ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

         4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด

         5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

         6) ส่งเสริมการสร้างงาน  การประกอบอาชีพของประชาชน  และการพัฒนาฝีมือแรงงาน

         7) ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  การพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         8) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีสภาพแวดล้อมที่ดี

         9) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

         10) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

         11) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

         13) ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

         14) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก

ยุทธศาสตร์

         1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

         3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

         4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

         5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

         6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

         7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments

comments