ประวัติเทศบาล

เทศบาลตำบลดงสิงห์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. ด้านกายภาพ

         1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

         ทศบาลตำบลดงสิงห์  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  8  ตำบล ของอำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่ทำการตั้งอยู่ หมู่ที่ 13  บ้านหัวดง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอจังหารไปทางทิศเหนือของอำเภอจังหาร  ประมาณ  4  กิโลเมตร  การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์  ใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ            จดตำบลเจ้าท่า               อำเภอกมลาไสย              จังหวัดกาฬสินธุ์

            ทิศใต้                จดตำบลจังหาร               อำเภอจังหาร                  จังหวัดร้อยเอ็ด

            ทิศตะวันออก      จดตำบลปาฝา                อำเภอจังหาร                  จังหวัดร้อยเอ็ด

            ทิศตะวันตก        จดตำบลม่วงลาด             อำเภอจังหาร                  จังหวัดร้อยเอ็ด

  เนื้อที่ตำบลดงสิงห์  มีเนื้อที่ทั้งหมด  27.3  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  17,062  ไร่  โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน  18  หมู่บ้าน

            หมู่ที่ 1             บ้านดงสิงห์                    ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญโฮม   แสนเสนยา

            หมู่ที่ 2             บ้านกอกแก้ว                  ผู้ใหญ่บ้าน นางถนอม   ศิริภักดิ์

            หมู่ที่ 3              บ้านดินแดง                    ผู้ใหญ่บ้าน นายประยงค์   สัตย์ธรรม

            หมู่ที่ 4              บ้านหนองเข็ง                 ผู้ใหญ่บ้าน ประสิทธิ์   โคตะมี

            หมู่ที่ 5             บ้านเปลือยตาล               ผู้ใหญ่บ้าน นายธนวัฒน์   อ่อนสาคร

            หมู่ที่ 6              บ้านป่าน                       ผู้ใหญ่บ้าน นายเสถียร   ดาแพง

            หมู่ที่ 7              บ้านโคกล่าม                   ผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร   ลาภะมูล

            หมู่ที่ 8             บ้านหนองอ้อ                 ผู้ใหญ่บ้าน นายสุภาพ   สืบเหล่างิ้ว

            หมู่ที่ 9             บ้านหนองตอ                 ผู้ใหญ่บ้าน นายวิลัย   ศาลาฤทธิ์

            หมู่ที่ 10            บ้านนาดี                        กำนัน  นายนิยม   ผาเจริญ

            หมู่ที่ 11         บ้านแพง                        ผู้ใหญ่บ้าน นายพิจิตร   เชิดพานิช

            หมู่ที่ 12            บ้านดงหวาย                  ผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร   ศรีอาภรณ์

            หมู่ที่ 13            บ้านหัวดง                      ผู้ใหญ่บ้าน นายสมพร   แสนเสนยา

            หมู่ที่ 14            บ้านเทพประทาน            ผู้ใหญ่บ้าน นายขจรศักดิ์   อ่อนสาคร

            หมู่ที่ 15            บ้านดงสิงห์                    ผู้ใหญ่บ้าน นายบรรจง   สุดทอง

            หมู่ที่ 16         บ้านเปลือยตาล               ผู้ใหญ่บ้าน นางทองหล่อ   ทักขินัย

            หมู่ที่ 17            บ้านป่าน                       ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย  งามเมือง

            หมู่ที่ 18            บ้านโคกล่าม                   ผู้ใหญ่บ้าน นายชิษณุพงษ์   มาตย์ชะรา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบทุ่งนา  มีที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณะป่าชุมชนเป็นหย่อม  และเป็นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหย่อมๆ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่นตลอดปี  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  และฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

ส่วนที่-1สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.pdf (88 downloads)

Facebook Comments

comments